top of page
silverex logo.png

         од страна на 

Bau-Art-Tec GmbH

Услови

Општи услови со информации за клиентите
содржина

1. Опсег
2. Склучување на договор
3. Право на повлекување
4. Цени и услови за плаќање
5. Услови за испорака и испорака
6. Задржување на титулата
7. Одговорност за дефекти (Гаранција)
8. Одговорност
9. Владејачки закон
10. Надлежност
11. Алтернативно решавање спорови

1) Опсег

1.1 Овие општи правила и услови (во натамошниот текст „GTC“) на компанијата Bau-Art-Tec GmbH (во натамошниот текст „Продавач“) се однесуваат на сите договори за испорака на стоки што потрошувачот или претприемачот (во натамошниот текст „Клиент“) ги склучува со продавачот во однос на стоките што ги презентира Продавачот во неговата онлајн продавница. Вклучувањето на сопствените услови на клиентот е противречно, освен ако нешто друго не е договорено. Одлучувачка е верзијата на овие општи одредби и услови кои важат во моментот на склучување на договорот.
1.2
 Потрошувач во смисла на овие Општи одредби и услови е секое физичко лице кое склучува правна трансакција за цели кои не се претежно ниту комерцијални ниту самовработени. Претприемач во смисла на овие одредби и услови е физичко или правно лице или деловно способно партнерство кое при склучување на правна трансакција постапува во вршењето на својата комерцијална или самостојна професионална дејност.

2) Склучување на договор

2.1 Описите на производите содржани во онлајн продавницата на продавачот не претставуваат обврзувачки понуди од страна на продавачот, туку служат за да му овозможат на клиентот да поднесе обврзувачка понуда.
2.2
 Клиентот може да ја поднесе понудата преку онлајн формуларот за нарачка интегриран во онлајн продавницата на продавачот. По ставање на избраната стока во виртуелната количка и поминување низ процесот на електронско нарачка, клиентот поднесува законски обврзувачка понуда за договор во однос на стоката содржана во количката со кликнување на копчето со кое се завршува процесот на нарачка.
2.3
 Продавачот може да ја прифати понудата на клиентот во рок од пет дена,                           

  • со испраќање на клиентот писмена потврда за нарачка или потврда за нарачка во текстуална форма (факс или е-пошта), при што одлучувачко е приемот на потврдата за нарачката од страна на клиентот, или

  • со доставување на нарачаната стока до клиентот, при што примањето на стоката од страна на клиентот е одлучувачко, или

  • со барање од клиентот да плати по поставувањето на неговата нарачка.                                          

Доколку има неколку од горенаведените алтернативи, договорот се склучува во моментот во кој прво се појавува една од горенаведените алтернативи. Периодот за прифаќање на понудата започнува на денот откако клиентот ја испратил понудата и завршува на крајот на петтиот ден од испраќањето на понудата. Доколку продавачот не ја прифати понудата на клиентот во горенаведениот период, тоа се смета за отфрлање на понудата со резултат дека клиентот повеќе не е обврзан со неговата изјава за намера.

2.4 При поднесување на понуда преку формуларот за онлајн нарачка на продавачот, текстот на договорот го зачувува продавачот и го испраќа до клиентот во текстуална форма (на пр. е-пошта, факс или писмо) заедно со овие Општи услови и услови по испраќањето на нарачката. . Дополнително, текстот на договорот се архивира на веб-страницата на продавачот и може да се повика бесплатно од клиентот преку неговата корисничка сметка заштитена со лозинка со внесување на релевантните податоци за најава, под услов клиентот да има креирано корисничка сметка во онлајн продавницата на продавачот пред да ја испрати неговата нарачка.
2.5
 Пред да поднесе обврзувачка нарачка преку формуларот за онлајн нарачка на продавачот, клиентот може да ги идентификува можните грешки во внесувањето со внимателно читање на информациите прикажани на екранот. Клиентот може да ги коригира своите записи како дел од процесот на електронско нарачка користејќи ги вообичаените функции на тастатурата и глувчето додека не кликне на копчето што го завршува процесот на нарачка.
2.6
 За склучување на договорот е достапен само германскиот јазик.
2.7
 Обработката и контактот на нарачката обично се одвиваат преку е-пошта и автоматизирана обработка на нарачките. Клиентот мора да се погрижи дека е-поштата дадена од него за обработка на нарачката е точна, така што е-поштата испратени од продавачот може да се примаат на оваа адреса. Посебно, кога користите SPAM-филтри, клиентот мора да се погрижи да се испорачаат сите е-пошта испратени од продавачот или од трети лица нарачани да ја обработат нарачката.

3) Право на повлекување

3.1 Во принцип, потрошувачите имаат право на повлекување. Имате право да се повлечете од овој договор во рок од 14 дена. Периодот на откажување е 14 дена од денот кога вие или трето лице именувано од вас, а кое не е превозник, ја преземале стоката во сопственост. За да го искористите вашето право на повлекување, мора да не информирате за вашата одлука да се повлечете од овој договор преку нашата контакт форма на нашата почетна страница.
3.2
 Доколку го отповикате овој договор, ви ги плативме сите плаќања што сме ги примиле од вас, вклучувајќи ги и трошоците за испорака (со исклучок на дополнителните трошоци што произлегуваат од фактот што сте избрале различен тип на испорака од најевтината стандардна понудена испорака од нас имаме) најдоцна по четиринаесет дена од денот на приемот на стоката. За оваа отплата, ги користиме истите начини на плаќање што ги користевте во оригиналната трансакција, освен ако нешто друго не е изрично договорено со вас. Морате веднаш да ни ја вратите или предадете стоката и во секој случај најдоцна во рок од четиринаесет дена од денот кога ќе не известите за откажувањето на овој договор. Рокот е испочитуван доколку ја испратите стоката назад пред да истече рокот од четиринаесет дена. Вие сте одговорни само за секоја намалена вредност на стоката што произлегува од ракувањето, освен она што е неопходно за да се утврди природата, карактеристиките и функционирањето на стоката. Ние ќе ги сносиме трошоците за враќање на производот само доколку има дефект на производот.

Совети:

а) Пред да може да се изврши враќање, мора да побарате број за враќање на нашата почетна страница. Во зависност од причината за враќањето, етикетата за враќање потоа ќе ви биде испратена по е-пошта. Сепак, љубезно ве замолуваме да се воздржите од враќање на стоката што ја собира во рамките на вашето право на повлекување. Ве молиме имајте предвид дека ако изберете непотребно скап начин на испорака, може да имате право на плаќање на разликата до враќање по пошта.
б)
 Исто така, би сакале да истакнеме дека можеби ќе треба да платите компензација за враќање на стоката без оригиналното пакување на производот.
в)
 По исклучок, не постои право на повлекување за стоки кои не се префабрикувани и за чие производство одлучувачка е индивидуалната селекција или определување од вас или кои се јасно прилагодени на вашите лични потреби.
г)
 Откако ќе ги примиме и провериме вратените производи, ќе добиете рефундирање на куповната цена. Трошоците за инсталирање и отстранување на стоката, како и други услуги/работи што сте ги нарачале од нас во врска со стоката не може да се надоместат во случај на откажување.
д)
 Ако ни ја испратите стоката назад без дополнително објаснување, претпоставуваме дека сакате да го искористите вашето законско право на повлекување.

4) Цени и услови за плаќање

4.1 Освен ако не е поинаку наведено во описот на производот на продавачот, цитираните цени се вкупни цени кои вклучуваат законски данок на промет. Дополнителните трошоци за испорака и испорака се наведени одделно. Одлучувачки се цените кои важат на денот на нарачката. Доколку цените за производите што сте ги нарачале се коригираат надолу помеѓу нарачката и испораката до вас, ние ќе ви доделиме кредитна белешка во износ од разликата на барање за разликата во цената што настанала во овој поглед.
4.2
 За испорака во земји надвор од Европската унија, може да настанат дополнителни трошоци во поединечни случаи за кои продавачот не е одговорен и кои мора да ги сноси клиентот. Тие вклучуваат, на пример, трошоци за трансфер на пари од страна на банките (на пр. такси за трансфер, такси за девизен курс) или увозни давачки или даноци (на пр. царини). Вакви трошоци може да настанат и во врска со трансферот на пари доколку испораката не се врши во земја надвор од Европската унија, туку клиентот го врши плаќањето од земја надвор од Европската унија.
4.3
 Опциите за плаќање ќе му бидат доставени на клиентот во онлајн продавницата на продавачот.
4.4
 Кога плаќате со користење на начин на плаќање понуден од PayPal, плаќањето се обработува преку давателот на платежни услуги PayPal (Европа) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (во натамошниот текст: „PayPal“), според важноста на PayPal -Услови за користење, достапни на https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full или – доколку клиентот нема сметка на PayPal – предмет на условите за плаќања без сметка на PayPal, видливи под https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full .

5) Услови за испорака и испорака

5.1 Стоката се доставува на адресата за испорака наведена од клиентот, освен ако не е поинаку договорено. Кога нарачувате преку формуларот за нарачка преку Интернет на продавачот, одлучувачка е адресата за испорака дадена во формуларот за онлајн нарачка. Штом плаќањето ќе биде примено преку соодветните платежни средства, стоката ќе биде испратена веднаш.
5.2
 Доколку транспортната компанија ја испрати испратената стока назад кај продавачот затоа што испораката до клиентот не била можна, купувачот ги сноси трошоците за неуспешната пратка. Ова не важи доколку клиентот ефективно го искористи своето право на откажување, ако не е одговорен за околностите што довеле до неможност за испорака или ако привремено бил спречен да ја прифати понудената услуга, освен ако продавачот не ја објавил услугата разумна сума на време однапред.
5.3
 Доколку клиентот се однесува како претприемач, ризикот од случајна загуба и случајно влошување на продадената стока преминува на клиентот веднаш штом продавачот го доставил предметот до шпедитерот, превозникот или лицето или институцијата одговорни за извршување. пратката. Доколку клиентот се однесува како потрошувач, ризикот од случајна загуба и случајно влошување на продадената стока поминува само кога стоката ќе биде предадена на клиентот или на овластен примач. Отстапувајќи од ова, ризикот од случајно губење и случајно влошување на продадената стока, исто така, преминува кај купувачот за потрошувачите штом продавачот го доставил предметот до шпедитерот, превозникот или лицето или институцијата одговорни за извршување на пратката, доколку Клиентот го нарачал шпедитерот, превозникот или друго лице или институција одговорна за извршување на пратката, а продавачот претходно не го именувал ова лице или институција на клиентот.
5.4
 Продавачот го задржува правото да се повлече од договорот во случај на неправилна или неправилна испорака до себе. Ова важи само во случај продавачот да не е одговорен за неиспораката и да склучил специфична хеџ трансакција со добавувачот со должно внимание. Продавачот ќе ги искористи сите разумни напори за да ја набави стоката. Во случај на недостапност или само делумна достапност на стоката, клиентот ќе биде веднаш известен и надоместокот веднаш ќе биде вратен.
5.5
 Пикап не е возможен од логистички причини.

6) Задржување на правото на сопственост

6.1 Во однос на потрошувачите, продавачот го задржува правото на испорачаната стока се додека не се плати во целост куповната цена што се должи.
6.2
 Во однос на претприемачите, продавачот го задржува правото на испорачаната стока додека не се подмират целосно сите побарувања од тековниот деловен однос.
6.3
 Доколку клиентот се однесува како претприемач, тој има право да ја препродава резервираната стока во вообичаениот тек на деловното работење. Клиентот однапред му ги доделува на продавачот сите добиени побарувања против трети лица во износ од соодветната фактурна вредност (вклучувајќи го и данокот на промет). Оваа задача се применува без оглед на тоа дали резервираната стока е препродадена без или по обработката. Клиентот останува овластен да ги наплати побарувањата дури и по доделувањето. Овластувањето на продавачот самиот да ги наплати побарувањата останува непроменето. Сепак, продавачот нема да ги наплати побарувањата сè додека клиентот ги исполнува своите обврски за плаќање кон продавачот, не го исполни плаќањето и не е поднесено барање за отворање на несолвентната постапка.

7) Одговорност за дефекти (Гаранција)

Доколку купениот предмет е неисправен, важи законската одговорност за дефекти. И покрај ова, се применува следново:
7.1
 Доколку клиентот се однесува како претприемач,

 • продавачот има избор на видот на дополнителната изведба;

 • во случај на нова стока, рокот на ограничување на дефектите е една година од преносот на ризикот;

 • во случај на користени стоки, правата и побарувањата поради дефекти се фундаментално исклучени;

 • застареноста не започнува повторно ако се изврши замена за испорака како дел од одговорноста за дефекти.                            

7.2 Доколку клиентот се однесува како потрошувач, рокот на ограничување на барањата за дефекти на користената стока е една година од испораката на стоката до купувачот, со ограничување од следниот став.
7.3
 Ограничувањата на одговорноста и скратувањето на периодот на ограничување наведени во горенаведените ставови не се применуваат

 • за предмети кои биле користени за зграда во согласност со нивната вообичаена намена и предизвикале нејзина неисправност,

 • за побарувања за штети и надомест на трошоци од страна на клиентот, како и

 • во случај продавачот со измама да го прикрие дефектот.                                                   

7.4 Дополнително, за претприемачите се применува дека законските рокови на застареност за правото на регрес според § 478 BGB остануваат непроменети.
7.5
 Ако клиентот делува како трговец во смисла на § 1 HGB, тој е предмет на комерцијална обврска да ги испита и да даде известување за дефекти според § 377 HGB. Доколку клиентот не ги исполни обврските за известување регулирани таму, се смета дека стоката е одобрена.
7.6
 Доколку клиентот се однесува како потрошувач, од него се бара да се пожали на доставувачот за испорачаната стока со очигледна транспортна штета и да го извести продавачот за тоа. Доколку клиентот не се придржува, тоа нема никакво влијание врз неговите законски или договорни барања за дефекти.

8) Одговорност

Продавачот е одговорен пред клиентот за сите договорни, квази-договорни и законски, вклучително и деликтни побарувања за отштета и надоместување на трошоците како што следува:
8.1
 Продавачот е целосно одговорен за која било правна причина

 • во случај на умисла или грубо невнимание,

 • во случај на намерна или небрежна повреда на животот, екстремитетите или здравјето,

 • врз основа на ветување за гаранција, освен ако не е поинаку договорено во овој поглед,

 • поради задолжителна одговорност како што е според Законот за одговорност за производи.                                                            

8.2 Доколку продавачот од небрежност прекрши суштинска договорна обврска, одговорноста е ограничена на предвидливата штета што е типична за договорот, освен ако одговорноста е неограничена во согласност со горенаведениот став. Суштински договорни обврски се обврски кои договорот му ги наметнува на продавачот според неговата содржина за да се постигне целта на договорот, чие исполнување е суштинско за правилно извршување на договорот и на чие почитување клиентот може редовно да се потпира. .
8.3
 Патем, одговорноста на продавачот е исклучена.
8.4
 Продавачот не презема никаква одговорност за актуелноста, точноста и комплетноста на информациите дадени на нашата веб-страница. Побарувањата за одговорност против продавачот, кои се однесуваат на материјална или нематеријална штета предизвикана од употреба или некористење на дадените информации или со употреба на неточни и нецелосни информации, во принцип се исклучени, под услов да не постои докажлива намерна или груба небрежност. однесување од страна на продавачот вина постои. Сите понуди се необврзувачки. Авторот изрично го задржува правото да промени, дополни или избрише делови од страниците или целата понуда без претходно известување или привремено или трајно да го прекине објавувањето.
8.5
 Продавачот не може да биде одговорен за доцнење или штета предизвикана од виша сила, како што се влијанија од околината, хакерски напади, системски грешки итн.

9) Владејачки закон

Законот на Сојузна Република Германија се применува на сите правни односи меѓу странките, со исклучок на законите за меѓународно купување на подвижни добра. За потрошувачите, овој избор на закон се применува само доколку дадената заштита не е повлечена со задолжителни одредби од законот на државата во која потрошувачот има вообичаено престојувалиште.

10) Надлежност

Доколку клиентот дејствува како трговец, правно лице според јавното право или посебен фонд според јавното право со седиште на територијата на Сојузна Република Германија, ексклузивно место на надлежност за сите спорови кои произлегуваат од овој договор е местото деловното работење на продавачот. Доколку клиентот има седиште надвор од територијата на Сојузна Република Германија, местото на работа на продавачот е ексклузивното место на јурисдикција за сите спорови кои произлегуваат од овој договор, доколку договорот или барањата кои произлегуваат од договорот може да се припишат на клиентот професионална или трговска дејност. Меѓутоа, во горенаведените случаи, продавачот секогаш има право да поднесе жалба до судот во седиштето на клиентот.

11) Алтернативно решавање спорови

11.1 Комисијата на ЕУ обезбедува платформа за онлајн решавање спорови под следнава врска: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Оваа платформа служи како контакт точка за вонсудско решавање на спорови кои произлегуваат од онлајн договори за купување или услуги во кои е вклучен потрошувач.
11.2
 Продавачот не е ниту должен ниту сака да учествува во постапка за решавање спор пред арбитражен одбор за потрошувачи.

bottom of page